Vedtektene kan du også laste ned her.

Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med:

 • Lov av 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (Barnehageloven).
 • Forskrifter gitt med hjemmel i loven, herunder Rammeplan for barnehager
 • Vedtekter for den kommunale barnehagen
 • Årsplan for barnehagen
 • Kommunale vedtak vedrørende barnehagedrifta

1. Barnehagens formål.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Jmf. Lov om barnehager §§ 1 og 1a.

Barnehagen i Dyrøy skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek. Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får mulighet til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker.

2. Barnehagens innhold.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Jfr. Lov om barnehager § 2.

3. Barnehagens utforming.

Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

Barnas leke- og oppholdsareal tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Veiledende norm for barnas lekeareal inne er 4 m2 netto pr. barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Utearealet bør være om lag 6 ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.

Netto leke- og oppholdsareal i Dyrøy barnehage er:
Inne: For barn under 3 år 6 m2 og for barn over 3 år 4,5 m2
Ute: 4200 m2

4. Godkjenning.

Kommunen godkjenner barnehagen etter Lov om barnehager § 6. Godkjenning gjøres i samsvar med til en hver tid fastsatte lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og avtaler.

5. Forvaltning av barnehagen.

Barnehagen eies og drives av Dyrøy kommune i samsvar med Lov om barnehager § 7.

Oppvekst- og omsorgsutvalget er det kommunale styringsorgan for barnehagen. Barnehagen er administrativt direkte underlagt Rådmannen. Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Jfr. Lov om barnehager § 17.

6. Styringsverket i barnehagen.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene/ foresatte som velges av foreldrerådet. Videre består det av 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Både foreldre og personalrepresentantene velges for 1 år om gangen. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Den politisk valgte, som representerer eier, velges for en valgperiode. Oppvekst- og omsorgsutvalget velger representant med vara som møter i samarbeidsutvalget.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Jfr. Lov om barnehager § 4.
De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§13 – 13f.

7. Opptak av barn.

Det kan søkes om fra 40 % til 100 % plass i barnehagen.

 • Søknad til hovedopptaket skjer på eget skjema innen 1. april. Søknad sendes elektronisk og en finner den på www.dyroy.kommune.no eller den kan fås ved henvendelse til barnehagen eller til kommunehuset.
 • Innstilling foretas av styrer.
 • Hovedopptak gjøres av et utvalg som består av rådmann, helsesøster og styrer. Opptaksutvalget kan delegere myndighet til opptak.
 • Tildeling av fast plass gjelder til det enkelte barn begynner på skolen, eller til plassen sies opp. Barn bør være fylt 10 mnd. før oppstart i barnehagen.
 • Når det gjelder tildeling av plass / avslag på søknad regnes det som et enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler gjelder. Klage på vedtak må sendes kommunen senest 3 uker etter melding om opptak. Opprettholdes vedtaket går saken til formannskapet som avgjør saken med endelig virkning.
 • Følgende opptakskriterier legges til grunn ved opptaket, jfr. Lov om barnehager §§ 12 a og 13:
  • a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, og som er bosatt i Dyrøy, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • b. Funksjonshemming. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Herunder vil barn med spesielle behov vurderes.
  • c. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak i barnehage.
  • d. Ved opptak av barn bør det tas hensyn til barnegruppens kjønnsfordeling og aldersspredning.
  • e. Barn bosatt utenfor Dyrøy kan tildeles plass for 1 år om gangen.
 • Venteliste settes opp etter hovedopptaket. Nye søknader som kommer til vil bli ført opp. Om det blir ledige plasser i løpet av året tas det opp fortløpende fra ventelista (viser for øvrig til opptakskriteriene i § 6 a-e). Opptak av barn etter 1.mai vurderes etter behov.
 • Aldersgrensen for når et barn regnes som over/under 3 år er som følger:
  Fyller barnet 3 år mellom 15/8 og 31/12 regnes det som 3 åring og opptar dermed 1 plass hele barnehageåret.
  Fyller barnet 3 år mellom 1/1 og 14/8 regnes det som 2 åring og opptar dermed 2 plasser hele barnehageåret.

8. Betaling.

 • Betaling fastsettes av kommunestyret med bakgrunn i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det betales for 11 mnd, fra 15. juli til 15. august er det betalingsfritt uavhengig av når barnet har ferie. Betaling skjer den 20. i hver mnd.
 • Barnehagen serverer to måltider mat hver dag, samt frukt. Samarbeidsutvalget fastsetter kostpenger som dekker innkjøp av mat i barnehagen.
 • Søskenmoderasjon gis etter kommunestyrets vedtak og etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagen. I Dyrøy er det 50 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen fra og med barn 2. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene. Det gis søskenmoderasjon der det er søsken i SFO.
 • Dersom barnehagen har kapasitet gis det anledning til kjøp av dager for barn som allerede har plass i barnehagen. Pris fastsettes av kommunestyret. Det åpnes ikke for salg av timer.
 • Regning for barnehageopphold skal betales ved forfall. Hvis ikke kan kommunen si opp plassen og barnet må tas ut av barnehagen med 14. dagers varsel. Innfordring av barnehageavgifter skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Moderasjon i foreldrebetalingen for barnefamilier med lav betalingsevne vurderes etter søknad. Søknad behandles i Oppvekst- og omsorgsutvalget.

9. Fravær, permisjon og oppsigelse.

 • Alt fravær skal meldes til barnehagen. Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved fravær. I helt spesielle tilfeller som f.eks. sykdomsfravær utover 1 mnd. kan barnehageavgiften søkes refundert. Legeattest skal da framvises. Dette behandles i Oppvekst- og omsorgsutvalget.
 • Permisjon. Det kan søkes om permisjon fra hele eller deler av plassen. Permisjonen må da være over en lengre periode, over 1 mnd, og det må søkes 1 mnd. i forkant. Det åpnes ikke for korte permisjoner (under 3 mnd.) etter 1. april.
 • Plassen kan sies opp i løpet av barnehageåret. Dette må da skje skriftig og med 1 mnd. oppsigelsestid. Siste frist er 31.03 og april regnes da som oppsigelsesmåneden. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales for plassen ut barnehageåret (om det da ikke foreligger særlige grunner som f.eks. flytting, sykdom)

10. Åpningstid.

Barnehagen har følgende åpningstid: 07.00-16.30. Åpningstidene fastsettes av oppvekst og omsorgsutvalget.

Barnehagen er helårsåpen. Barnehageåret starter 15. august og går til 14. august. Barnehagen har 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen holder da stengt. Jfr. Særavtale SFS 2201.

Jule- og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Barnehagen holder åpen i romjula og i påskeuken på bakgrunn av behovsundersøkelse.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

11. Ferieavvikling.

Barnas ferieår går fra 15.8 til 14.8.

Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvor av 3 uker avvikles sammenhengende i løpet av sommermånedene.

Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 5. mai. Om den siste ferieuka/5 feriedager tas utenfor sommermånedene, skal barnehagen ha beskjed innen 1 uke i forkant.

Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien.

12. Forsikring.

Dyrøy kommune har kollektiv ulykkesforsikring som gjelder barna for den tiden barna oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og andre arrangement utenfor barnehagen som personalet står som leder for.

13. Internkontroll og andre forhold.

 1. Internkontroll
  Barnehagen plikter å etablere og å gjennomføre internkontrollsystemer som dokumenterer at regelverket til enhver tid blir fulgt på en planmessig og forsvarlig måte.
 2. Syke barn
  Syke barn skal holdes hjemme. Har barnet smittsom sykdom skal barnehagen ha beskjed, slik at evt. tiltak kan iverksettes. Barnet skal være så friskt at det kan være ute i barnehagen.

14. Taushetsplikt.

Alle som jobber i virksomheten har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Det henstilles til foreldre og foresatte om å vise respekt for opplysninger de måtte få kjennskap til gjennom kontakten med barnehagen eller gjennom egne og andre barns uttalelser. Jfr. Lov om barnehager § 20.

15. Opplysningsplikt.

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra sosialtjenesten eller barnevernet. Barnehagen har dermed opplysningsplikt. Jfr. Lov om barnehager §§ 21 og 22.

16. Tilsyn.

Kommunen fører tilsyn med barnehagen etter Lov om barnehager. Jfr. Lov om barnehager § 16.

17. Dispensasjon fra bestemmelsene.

Oppvekst- og omsorgsutvalget kan i spesielle tilfeller fravike fra bestemmelsen i vedtektene. Vedtaket skal i hvert tilfelle begrunnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.